Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

30. výročie založenia odboru služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR

Souhlasíte, že služební kynologie je mezi milovníky psů velmi oblíbeným odvětvím? A tak není divu, že má i u nás na eCanis své stálé místo. Tentokrát přinášíme zajímavou reportáž od našich sousedů ze Slovenska, kde se slavilo již třicáté výročí založení odboru služební kynologie. Podrobnosti si můžete přečíst na následujících řádcích...


30. výročie založenia odboru služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR
plk. v.v. RNDr. Vladimír Ďurišin 7.5.2021 7558x Služební kynologie

Dňa 1. mája 1991 bol Nariadením  ministra vnútra SR č. 4/1991 zriadený na úrovni samostatnej bezpečnostnej služby odbor služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR. Unikátne postavenie tohto kynologického útvaru dokumentovala jeho podriadenosť priamo prezidentovi, resp. viceprezidentovi Policajného zboru a z toho vyplývajúce riadiace kompetencie k nižšie postaveným výkonným organizačným súčastiam.

Tomuto kroku predchádzalo zrušenie strediska služobných psov Bratislava Kynologického odboru Ústredne federálnej polície Centrály federálnej polície v Prahe a prevedenie siedmich  tabuľkových miest vedúceho inštruktora a inštruktorov strediska k Ministerstvu vnútra SR – k odboru služobnej kynológie. Uskutočnilo sa to 30. apríla 1991 Rozkazom Ministra vnútra Českej a Slovenskej federatívnej republiky č.59/1991.  

Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (dňom 1. januára 2008  bol odbor premenovaný zaradením jazdnej polície do jeho štruktúry) tak už  celé tri desaťročia manažuje z pozície autonómneho útvaru centrálneho stupňa riadenia Policajného zboru policajnú kynológiu a hipológiu. Obe bezpečnostné disciplíny tvoria v systéme zabezpečenia vnútornej bezpečnosti štátu  integrálnu súčasť policajných služieb a policajných síl uplatňovaných v boji proti zločinu – pri objasňovaní kriminality, zisťovaní jej páchateľov, v ochrane verejného poriadku a schengenskej hranice.

Transformácia policajnej kynológie rezonovala po revolučných zmenách roku 1989 najmä v tvorbe nových bezpečnostných projektov a programov, legislatívy, inštitucionalizácie, štrukturalizácie bezpečnostných služieb a v  trendoch rozvoja, napr. v prijatí medzinárodných kynologických konceptov a pod. Už v lete roku 1990 sa začala diskusia o reforme československej federácie. Proces usporiadania vnútorných politických pomerov nakoniec vyvrcholil zmenou ústavy a prenosom značnej časti kompetencií z federácie na národné republiky. Nové štrukturálne zmeny sa tak dotkli po „zamatovom období“ aj Policajného  zboru.  

Výrazné reformy zasiahli taktiež oblasť policajnej kynológie. Pri riešení kompetenčných otázok prešli v  roku 1991 delimitáciou z Federálneho ministerstva vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky úseky odbornej prípravy psovodov, výcviku a chovu služobných psov, ako aj problematika metódy pachových konzerv.

Organizačný status služobnej kynológie prezentoval postavenie služobnej kynológie ako samostatnej služby Policajného zboru. Tento model existoval v období  od 1. januára 1998 do  31. augusta 1999. Analýza výsledkov využitia služobných psov vo výkone služby potvrdila opodstatnenosť existencie samostatných oddelení služobnej kynológie na okresných riaditeľstvách Policajného zboru, ktoré disponovali uvedenými organizačnými zložkami. Na týchto okresných riaditeľstvách Policajného zboru  bola percentuálna výslednosť podstatne vyššia. V roku 1997 ( to znamená bez oddelení) celková úspešnosť v klasickej kynológii predstavovala spolu 58,4 %. Po zriadení oddelení bol už v prvom  roku 1998  zaznamenaný nárast v úspešnosti  66,3 % a v roku 1999  až 76 %. Realizácia uvedeného  systémového opatrenia prispela aj k stabilizácii psovodov na uvedených funkčných tabuľkových miestach a do značnej miery eliminovala ich predchádzajúcu fluktuáciu.

Postavenie tohto špecializovaného útvaru konštituovaného na platforme samostatnej a modernej bezpečnostnej služby umožnilo vytvoriť viaceré koncepčné programy a rozvojové organizačné projekty. Po založení odboru boli od roku 1991 postupne vyvíjané  jednotlivé koncepcie, zamerané na vyhľadávanie nebezpečných látok a vecí služobnými psami. Prvou bola Koncepcia vyhľadávania drog, ktorá  prijatá v poradnom orgáne prezidenta Policajného zboru SR už v máji roku  1991. Ďalšie rozvojové projekty boli v nasledujúcich rokoch prerokované v poradných orgánoch ministra vnútra a úspešne zavedené do policajnej praxe:

 

-------------- Koncepcia vyhľadávania výbušnín

-------------- Koncepcia vyhľadávania mŕtvol

-------------- Koncepcia vyhľadávania zbraní

-------------- Koncepcia vyhľadávania akcelerátorov horenia

-------------- Koncepcia vyhľadávania tabaku

-------------- Koncepcia vyhľadávania bankoviek

-------------- Koncepcia vyhľadávania vysoko nebezpečných chemických látok

Napríklad Metóda detekcie mŕtvol policajnými psami sa stala dôležitým a efektívnym prostriedkom kriminalistickej taktiky už začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. V európskych konotáciách zohrávala slovenská policajná kynológia v tom období vedúcu úlohu. Detekcia mŕtvych tiel nezastupiteľne pomohla pri eliminácii organizovanej trestnej činnosti, vrátane úspešných výjazdov slovenských kynológov do zahraničia. Okrem jej uplatnenia pri vyšetrovaní trestných činov našlo využitie aj  záchranárskej kynológie v Policajnom zbore pri prírodných a priemyselných katastrofách, napr. pri povodniach, zosuvoch pôdy, zemetraseniach, snehových lavínach, apod. Slovenskí policajní kynológovia za zúčastnili záchranárskych prác po ničivom zemetrasení v Turecku v roku 1999 a v Iráne na prelome rokov 2003/2004. Akcia bol vyústením činnosti Záchranárskeho modulu, ktorý bol založený v súčinnosti s Prezídiom hasičského a záchranárskeho zboru a Úradom civilnej ochrany. Významnou súčasťou medzinárodnej spolupráce bolo poskytnutie pomoci formou daru šteniat, ktoré boli odovzdané Chorvátskemu centru pre odmínovanie a Centru pre vyhľadávanie mín v Bosne a Hercegovine v rokoch 2000 a 2004.

Zásadný obrat v postavení policajnej kynológie priniesol odbor služobnej kynológie Prezídia Policajného zbor v prijatí rozvojových opatrení pri porovnávaní dosiahnutej kvality vo výkonnosti a v chove služobných psov formou zahraničných súťaží  a šampionátov. Už v roku 1995 zorganizoval v Európe prvú súťaž vo vyhľadávaní výbušnín. Začal organizovať prvé európske šampionáty na vyhľadávanie drog a výbušnín, medzinárodné kynologické zvody chovných psov a sučiek plemena nemecký ovčiak a medzinárodné vedecké  konferencie a workshopy tematicky venované policajnej kynológii.

Prijatie moderného konceptu inštitútu policajnej kynológie bolo založené na ďalších systémových atribútoch – svojbytnej inštitucionalizácie, z jedinečnej zákonnej úpravy kodifikujúcej individualizáciu osoby na základe jej pachu, z originálnej systemizácie funkčných miest a kynologických oddelení, zo špecifickej kynologickej terminológie (klasická kynológia a špeciálna kynológia), z akreditovaného súboru dvanástich atestovaných kynologických metód efektívne využívaných v policajnej praxi a iných. Policajná kynológia a policajná hipológia majú dnes presne definovaný svoj predmet činnosti, disponujú vlastnou terminológiou, právnou úpravou, samostatnou metodológiou, systemizáciou tabuľkových miest a oddelení a vlastným inštitucionálnym zázemím.

Vytvorené podmienky umožnili dynamický organizačný rozvoj predmetnej problematiky a zriadenie:

Stredoeurópske výcvikové centrum Canispol-Slovakia

30. výročie založenia odboru služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR
Interiér krytej výcvikovej haly

Stredisko klasického výcviku  služobných psov Malé Leváre

30. výročie založenia odboru služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR

Chovateľská stanice Polícia – Slovakia

30. výročie založenia odboru služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR

Systemizácia funkčných tabuľkových miesto starších inšpektorov psovodov na obvodných oddeleniach PZ

Oddelenia služobnej kynológie na krajských a okresných riaditeľstvách PZ a riaditeľstvách hraničnej a cudzineckej polície PZ

Dôležité bolo efektívne nastaviť riadiace väzby odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru vo vzťahu ku krajským riaditeľstvám Policajného zboru, riaditeľstvám hraničnej a cudzineckej polície a okresným riaditeľstvám Policajného zboru v línii:

 1. odbor kynológie a hipológie Prezídia PZ      --------------    prvý stupeň riadenia
 2. oddelenia služobnej kynológie OPP KR PZ/
  oddelenia služobnej kynológie OPP KR PZ
  a oddelenia služobnej kynológie  RHCP       ­­­­­­­­­­­­­­­­­--------------    druhý stupeň riadenia
 3. oddelenia služobnej kynológie OPP OR PZ --------------    tretí stupeň riadenia

Organizačná štruktúra policajnej kynológie:

30. výročie založenia odboru služobnej kynológie Prezídia Policajného zboru SR

Samostatný vyučovací predmet „Policajná kynológia a hipológia“ zriadený v Akadémii Policajného zboru v Bratislave, t. j. prienik do vysokoškolského vzdelávania

Prvé policajné kynologické monografie a klasifikačné vysokoškolské učebníc policajnej kynológie

Oddelenie jazdnej polície v Košiciach

Policajná kynológia sa začala vzhľadom k svojmu statusu výraznejšie presadzovať v trestnom konaní. Prostredníctvom kodifikovaných procesných úkonov efektívne zabezpečuje v prípravnom konaní pomocou policajných psov dôkazy, ktoré sú predmetom súdneho konania. Pri „Obhliadke miesta činu” ide o pátranie po čerstvej stope osoby, vyhľadávanie osôb a vecí a zaistenie pachových stôp osoby. Pri „Prehliadke tela a o iných obdobných úkonov” ide o odoberanie pachových  stôp osoby a ich  identifikácia policajným pso.

K týmto trestno-procesným úkonom mierou vrchovatou prispel vedecký rozvoj kynologickej  a kriminalistická odorológie – v problematike skúmania predmetu Metódou pachových konzerv a progresívny objav využitia elektroencefalografie (EEK) v metóde pachovej identifikácie.

Stredisko metódy pachovej identifikácie Slovenské Ďarmoty

Vedecké skúmanie bolo predpokladom progresu v tejto oblasti. V súčasnosti poznáme odpovede na niektoré odborné otázky, ktoré v minulosti policajná veda nevedela dostatočne presne zdôvodniť. Tento nedostatok predstavoval vo vedeckom bádaní „biele miesta“ a prejavoval sa najvýraznejšie pri dokazovaní v trestnom procese a v súdnom rozhodovaní. Dnes prináša policajný pes v kriminalistickom skúmaní pachu osoby výsledky, ktoré predtým policajno-bezpečnostná služba, justícia a súčasne ani veda nedokázali dostatočne využiť. K vedeckému pokroku prispeli aj prvé slovenské publikácie o policajnej kynológii vrátane ich anglických mutácií a učebnice policajnej kynológie ktoré sú zároveň vysokoškolskými učebnicami rovnomenného vyučovacieho predmetu.

 

Policajná kynológia a policajná hipológia  disponujú rozsiahlym a diferencovaným súborom  špecializovaných činností, špecifikovanou právnou úpravou, stabilnou inštitucionalizáciou odborných organizačných celkov a efektívnou systemizáciou metodických a výkonných súčastí. Tieto atribúty sa nevyskytujú v takom komplexnom súbore ani vo vyspelom policajno-bezpečnostnom prostredí v zahraničí.

Programovou úlohou kompetentných subjektov naďalej zostáva zachovať výnimočné postavenie policajnej kynológie a hipológie, nielen ako dôležitých bezpečnostných a spoločenských fenoménov, ale súčasne zvýrazniť ich status quo v systéme policajných služieb, policajných činností a policajných vied, a rovnako aj na poli poznania, vzdelania a znaleckého skúmania.

plk. v.v. RNDr. Vladimír Ďurišin

 

Foto: archiv plk. v.v. RNDr. Vladimír Ďurišin

Doporučujeme z našeho e-shopu
Legendy československé kynologie
Skladem
ZB000002
od 129
Novinka
Sušené krůtí krky
ZB000462
od 20
Novinka
Sušené hovězí plíce
ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce
ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Vyberte barvu
Obojek SOFTY
ZB000096
od 0
Kam dál ...