Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

Pokud by vás zajímaly začátky činnosti naší střešní kynologické organizace nebo co se dělo na prvních Valných hromadách, pak jsme pro vás připravili další povídání na toto téma. A věřte, že ne vždy probíhalo vše úplně v poklidu a u kafíčka…


Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl
Bc. Vladimíra Tichá 23.5.2022 4334x ČMKUHistorické okénko

Na konci roku 2022 bude Českomoravská kynologická unie (dále ČMKU) slavit třicet let od svého založení. Je to dost dlouhá doba a možná někoho bude zajímat, jak to všechno začalo. Následující povídání se vztahuje hlavně k průběhu jednání nejvyššího orgánu ČMKU, tedy k Valným hromadám (dále VH). Neprobírají se ale všechny VH a všechna jejich usnesení. Snahou je upozornit na to nejpodstatnější.

Začátky nebyly mnohdy růžové

Dne 1. ledna 1993 se rozdělilo Československo na dva samostatné státy a doposud platná organizační struktura české kynologie přestala být aktuální a to zvláště z pohledu zastoupení v FCI. Čeští kynologové na to reagovali s předstihem. Dne 5. prosince 1992 se konala ustavující Valná hromada ČMKU. Zakládajícími členy ČMKU byly:

  1. Český kynologický svaz
  2. Českomoravský kynologický svaz
  3. Český svaz chovatelů
  4. Českomoravská myslivecká jednota
  5. Moravskoslezský kynologický svaz
  6. Svaz Česko-moravsky- slezských záchranných brigád kynologů
  7. Sdružení kynologických klubů
Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

Historicky I. Valná hromada ČMKU se konala v Domě odborových svazů, který od roku 2019 nese název Radost a najdete jej na Náměstí Winstona Churchilla v Praze 3. Před českými kynology stálo hodně úkolů. Přesto nebo právě proto neprobíhalo jednání v nejpřátelštější atmosféře. Jednotlivé kynologické organizace měly zájem získat co největší možnost rozhodovat. Určitě k tomu přispělo i to, že doposud byla kynologie rozdělena na kynologii služební (dnes říkáme sportovní), loveckou a společenskou.  Zástupci těchto tří skupin se doposud setkávali maximálně na mezinárodní výstavě psů všech plemen v Brně a obtížně se hledalo vzájemné pochopení.  Dokonce občas padala i silná slova typu špinavců válejících se svými psy na cvičáku, pucálků střílejících po všem živém a fifinek nemajících se psy mnoho společného.

ČMKU byla a je sdružením právnických osob a nezná individuální členství jednotlivců!

Závěry I. Valné hromady

Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

Přesto se VH nakonec dohodla na nejdůležitějších bodech. Tím základním bylo založení ČMKU a schválení Stanov, které byly později registrovány Ministerstvem vnitra pod č. j. VSc/1-16806/1992R. Bylo ustanoveno vedení ČMKU a do jeho čela se postavila MUDr. Eva Phillipová. Delegáti volili čtyři členy předsednictva ČMKU a další zástupce jmenovaly jednotlivé zakládající organizace. Byl to trochu jiný přístup, než který známe dnes, ale zajišťoval všem členům ČMKU zastoupení ve vedení. Připomenout je asi třeba že od samotného začátku byla a je ČMKU sdružením právnických osob a nezná individuální členství jednotlivců.

I, VH uložila novému vedení celou řadu úkolů. Patřilo mezi ně informování FCI o vzniku nové české střešní organizace, bylo třeba zřídit sekretariát a založit účet. Dále bylo rozhodnuto, že ČMKU převezme od Svazu chovatelů rejstřík chovatelských stanic a od Českomoravské myslivecké jednoty agendu zastoupení v FCI. Nutné bylo zpracovat základní normativy, přesněji řečeno vzorové řády a směrnice tak, aby česká kynologie měla jednotný přístup ke všemu, co se chovu a výstav týkalo. Doposud měla každá organizace své leckdy se dost lišící předpisy.

Velmi bouřlivá byla II. VH ČMKU

Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

Dokonce bylo její jednání rozděleno do dvou částí, protože na té první nebyli delegáti schopni dojít ke shodě.  První část jednání se konala 27. 11. 1993 v Praze a druhá 19. 2. 1994 v Kladně. Důležitým bodem jednání byla snaha zabránit tak zvané atomizaci chovatelských klubů, tedy vzniku nových klubů plemen, která už nějaký klub zastřešoval. Spory se vedly i o to, zda ČMKU má být uzavřená jen pro zakládající organizace nebo zda se jejími členy mohou stát i chovatelské kluby. II. VH nakonec přijala řadu důležitých usnesení. Patřilo mezi ně pověření pro předsednictvo zpracovat „Koncepci cílů ČMKU“ a hlavně velmi důležité schválení základních normativů, např. Výstavního řádu, Řádů pro přiznání titulů Šampion krásy a Šampion práce, Řádu pro jmenování rozhodčích a Směrnice pro uznávání nových chovatelských klubů. O tom, jaké byly vztahy v rámci kynologie, vypovídá i to, že  VH uložila P ČMKU „zabývat se postupnou stabilitou vzájemných vztahů v předsednictvu, dodržovat vzájemnou úctu a toleranci, přispět tak k naplňování přípravy Koncepce cílů ČMKU“.

Na 10. 12. 1994 byla svolána mimořádná VH. Čekal ji důležitý a nepříjemný úkol vyřešit otázku dvou členů zabývajících se hospodářskou činností, která se neslučuje s požadavky FCI. Jednalo se o Český svaz chovatelů, který provozoval Zverimex, tedy komerční prodej zvířat a o Českomoravskou mysliveckou jednotu, která pro změnu vlastnila hospodářskou organizaci Interlov. Český svaz chovatelů z ČMKU vystoupil. Chovatelské kluby loveckých plemen se spojily, založily Českomoravskou kynologickou jednotu a Českomoravská myslivecká jednota na ni své členství převedla.

Do předsednictva ČMKU je voleno devět členů a to tak, aby tři zástupce měla společenská plemena, tři lovecká kynologie a tři kynologie sportovní. Zvolené předsednictvo si pak volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy!

III. VH byla již velmi konstruktivní

Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

III.VH se konala 1. dubna 1994 v Praze a její průběh již byl klidnější. Zúčastnilo se 198 delegátů s právem hlasovacím. Na programu jednání byly velmi důležité věci. Patřilo mezi ně přijmutí devatenácti nových členů. Od III. VH je ponecháno na chovatelských klubech, zda chtějí být přímými členy ČMKU nebo zda se stanou členy prostřednictvím jiné větší organizace. Velmi důležité bylo rozhodnutí říkající, že s platností od 1. 1. 1996 musí být plemenné knihy vedeny profesionálně, tedy nikoliv soukromníky. Jasně stanovený byl i požadavek na to, aby účetnictví ČMKU bylo vedeno v souladu s platnými zákony a předpisy. III. VH také zvolila nové předsednictvo a dozorčí radu.

III. VH byla velmi důležitá i proto, že se opravdu řešily více kynologické otázky než osobní spory a ambice. Od této VH také v podstatě zůstává stejný klíč pro určení počtu delegátů VH – 1 delegát na započatých 300 členů subjektu. V praxi to znamená, že i ten nejmenší členský subjekt má na VH, která je nejvyšším orgánem ČMKU, své zastoupení a naopak silnější subjekty mají více delegátů a tím i větší možnost ovlivňovat rozhodnutí. Od III.VH je až na drobné odchylky také stejný Volební řád. Do předsednictva ČMKU je voleno devět členů a to tak, aby tři zástupce měla společenská plemena, tři lovecká kynologie a tři kynologie sportovní. Zvolené předsednictvo si pak volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

Do Dozorčí rady, která je kontrolním orgánem ČMKU, se kandidáti navrhují a volí bez ohledu na to, kterou kategorii plemen zastupují. Dozorčí rada je pětičlenná a i ona si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

Další VH probíhaly bez výraznějších dohadů…

Některá usnesení se opakovala, např.

VI.VH konaná 13. 5. 2001 znovu potvrdila klíč pro počet delegátů, tedy 1 delegát na započatých 300 členů členského subjektu ČMKU. Přijala ale i důležité usnesen říkající že „Chovatelskou stanici může v ČR vlastnit jen fyzická osoba, v odůvodněných případech po schválení P ČMKU  osoba právnická s určením odpovědnosti osoby fyzické.“ Tato VH se také zabývala spolupráci s Komorou veterinárních lékařů a to zvláště v otázce jasně stanovených pravidel pro kontrolu DKK. Důležité bylo jednání VII. VH dne 1. 3. 2003, na které byly mírně upraveny Stanovy ve snaze zlepšit formulaci některých článků, nikoliv je zásadně změnit a ovlivnit tak činnost ČMKU.

VIII. VH rozhodla že jednotlivé kluby zastřešující stejné plemeno se musí dohodnout na základních chovných podmínkách, které budou pro dané plemeno stanoveny jako minimální požadavek!

Z hlediska chovatelského byla zásadní VIII. VH, která se konala 2. 4. 2005. Na ní bylo přijato usnesení, které mělo řešit a zpětně je možné říci, že i opravdu řeší, problematiku podmínek pro zařazení do chovu plemen zastřešených více kluby. Jen pro vysvětlení. V případě, že je plemeno zastřešeno více kluby docházelo a dochází ke sporům, jak mají znít podmínky pro zařazení do chovu. Plemeni určitě neprospívá, když jeden klub má stanovena tvrdá kriteria a druhý klub zařazuje do chovu např. na základě průkazu původu. VH rozhodla že „jednotlivé kluby zastřešující stejné plemeno se musí dohodnout na základních chovných podmínkách, které budou pro dané plemeno stanoveny jako minimální požadavek“. V případě, že klub (kluby) zpřísní chovné podmínky, musí uznávat chovné jedince z dalšího (dalších) klubů, kteří splní dohodnuté minimální podmínky. Žádný z klubů však nesmí stanovit chovné podmínky pod hranici dohodnutých požadavků.  V případě, že se kluby zastřešující stejné plemeno nedohodnou, navrhne minimální podmínky pro zařazení do chovu Komise pro chov a zdraví P ČMKU, které je následně potvrdí nebo lehce upraví. Chovatelské kluby pak musí toto rozhodnutí akceptovat. Ustanovení bylo od doby VII.VH využito např. u plemen retrívrů nebo německých krátkosrstých ohařů a značně uklidnilo vztahy chovatelských klubů. 

Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

VIII.VH také udělala pořádek v otevírání tříd pracovních na výstavách a rozhodla, že na všech typech u nás pořádaných výstav mimo výstav mezinárodních se může otevírat třída pracovní i u plemen, která nejsou podle FCI podřízená zkouškám. O možnostech otevírat třídu pracovní pak rozhoduje P ČMKU na základě návrhu chovatelského klubu. V návrhu musí být specifikovány typy zkoušek, které zařazení do třídy pracovní umožňují. V současné době je na webu ČMKU k dispozici Směrnice pro certifikáty a u ní přílohy, v kterých se najdou požadované typy zkoušek jak u plemen podle FCI podřízených zkouškám, tak i u ostatních plemen. Uvedeno tam také je, kdo vystavuje certifikát dokladující složení zkoušky.

IX. VH se zabývala změnou Stanov a opět se jednalo o upřesnění některých bodů, nikoliv o zásadní změny. Řeč byla např. o právu P ČMKU jmenovat pro svoji potřebu poradní komise. Jedná se např. o Komisi výstavní, Komisi rozhodčích, Radu plemenných knih, Komisi pro chov a zdraví, Komisi pro práci s mládeží a původně i o Komisi ekonomickou a propagační. Poslední dvě komise byly později zrušeny, ale ustanovena byla např. Komise pro dostihy a coursing nebo Komise pro pasení.

Stejná VH dala podklad pro vznik recipročních smluv při získávání šampionátů ze vzdálenějších států.

XI.VH měla na programu jednání velmi důležitý bod, který řešil umožnění chovu nečlenům chovatelských klubů!

XI.VH měla na programu jednání velmi důležitý bod, který řešil umožnění chovu nečlenům chovatelských klubů. Požadavek na to, aby to bylo umožněno, vznesl Ústav na ochranu hospodářské soutěže. ČMKU na požadavek přistoupila s tím, že nečlen, pokud se chce na chovu podílet, musí s příslušným chovatelským klubem uzavřít Smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. Ta zavazuje nečleny klubu k dodržování kynologických předpisů.

Následující VH se vesměs zabývaly organizačnímu záležitostmi…

Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

Např. XIII. VH reagovala na změnu legislativy a usnesla se, že ČMKU bude transformována na spolek a zavedena do spolkového rejstříku. V tomto smyslu byly upraveny Stanovy. Stejný úkol byl doporučený i členským subjektům.  Další VH  XIV. a XV. se konaly s dvouletým odstupem a zabývaly se nezbytně nutnými záležitostmi včetně voleb do orgánů ČMKU. Nedocházelo ale k žádným podstatným změnám nebo řešení závažných záležitostí.  Pak zasáhl covid a poslední, v pořadí XVI.VH se konala s tříletým odstupem dne 26. 4. 2022, tentokrát v Brně.

Velmi důležitou oblastí činnosti ČMKU je vztah k mezinárodní kynologické organizaci  FCI!

K čemu slouží Valné hromady?

Ze zákulisí prvních Valných hromad ČMKU – 2. díl

Valné hromady jsou z hlediska činnosti ČMKU velmi podstatné. Aby byly dodrženy všechny zákonné požadavky, je na nich přítomen notář a také právník. Někdy je třeba vyjasňovat věci, které se z kynologického pohledu jeví jednoduché, z pohledu práva je to ale složitější. Do této kategorie patří i výše zmiňované právo nečlenů klubů chovat.  Pokud by někoho zajímala usnesení z jednotlivých VH, jsou k dispozici na webu ČMKU (www.cmku.cz)

Velmi důležitou oblastí činnosti ČMKU je vztah k mezinárodní kynologické organizaci FCI. Tomu a také významným osobnostem, které v ČMKU působily, nebo struktuře ČMKU se budeme ještě věnovat.

 

Bc. Vladimíra Tichá

Foto: archiv ČMKU

www.cmku.cz

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->