Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Tam kde se rodí hrdinové.... Grabštejn tehdy a dnes!

Když se řekne Grabštejn, každému se hned vybaví psi, vojáci a jedni z nejlepších instruktorů a psovodů, jaké u nás vůbec máme. A víte vůbec, jak se toto středisko kynologie vyvíjelo? My ano...


Tam kde se rodí hrdinové.... Grabštejn tehdy a dnes!
Iveta Panýrková 15.2.2020 11201x Sportovní kynologie

Historie této základy se datuje až k roku 1920, kdy zde byla založena Škola pro výcvik vojenských a sanitárních psů. Od té doby „zasáhl“ Grabštejn do historie české kynologie nemalou měrou a my se nyní pokusíme vám přiblížit historii a současnost. Na naše otázky nám odpovídají pánové pplk. MVDr. Marek Dolanský, starší veterinární lékař – specialista a nprap. Jaromír Valentík, vedoucí starší instruktor – specialista.

Vaši psovodi jsou vysíláni na mise do zahraničí. Jak často se tak děje a jakou činnost tam vykonávají?

Psovodi a služební psi rezortu Ministerstva obrany ČR jsou vysíláni na základě požadavků velení AČR a koaličních partnerů NATO dle termínů stanovených rozkazy a nařízeními velení AČR. V minulosti byli vysláni psi hlídkoví, strážní a psi pro speciální pachové práce (pro vyhledávání omamných a psychotropních látek, zbraní a výbušnin).

Máte momentálně nějaké psy na misi v zahraničí anebo připravené na misi? Má každý psovod vždy jen jednoho psa?

V současné době nejsou služební psi vysláni v žádné zahraniční operaci, máme pouze připravené vyčleněné psy v rámci úkolových uskupení pro okamžité nasazení. Psovod může mít přiděleno i více psů různých kategorií.

Zajímala by nás péče o psy právě v zahraničí a jak je to s veterinárním ošetřením v případě potřeby?

Tam kde se rodí hrdinové.... Grabštejn tehdy a dnes!

V zahraničních operacích jsou služební psi ošetřováni vojenským veterinárním lékařem Vojenského veterinárního ústavu Hlučín. U služebních psů je prováděna preventivně léčebná činnost (ochranná vakcinace, ošetřování psů proti vnějším a vnitřním parazitům, preventivní podávání vitamínů apod.). V případě vzniku onemocnění nebo úrazu je služební pes ošetřen na místě ve veterinární nemocnici – polním veterinárním pracovišti. Pokud je řešen velmi vážný stav, je pes po prvotním ošetření a poskytnutí první pomoci repatriován do České republiky k dalšímu ošetření. V případě, že v misi není nasazen u jednotky vojenský veterinární lékař, dostává pes a psovod s sebou před odjezdem do mise základní zdravotnický materiál a léčiva pro preventivní a případné drobné léčebné ošetření. Případné další ošetření přímo veterinárním  lékařem je řešeno smluvně s jiným vojenským veterinárním lékařem jednotek NATO nasazených v místě konfliktu, samozřejmě stejně tak je postupováno také v případě, že je potřeba ošetřit služebního psa jiné armády, v tomto případě zabezpečuje péči o tohoto psa vojenský veterinární lékař AČR.

Před vysláním do zahraniční mise je prováděna komplexní prohlídka služebního psa,  s ohledem na délku a charakter nasazení jsou podávány specifické prostředky k ochraně psa, popř. je prováděna cílená vakcinace s ohledem na předpokládaná nákazová rizika v místě vojenské operace. Po návratu služebního psa z mise je opět prováděna opakovaně komplexní prohlídka a služební pes je z nákazových důvodů držen v karanténě (izolaci) do doby prověření jeho zdravotního stavu po návratu.

V rámci misí je mimo ošetřování služebních psů dále kontrolováno jejich ustájení, pravidelně kontrolována je kvalita napájecí vody a používaného krmiva a je sledována péče o pohodu zvířat tzv. „welfare“.  To vše má na starost vojenský veterinární lékař.

Stručný přehled historie vojenské služební kynologie na území dnešní ČR (pro úplnost včetně období předcházejícího přestěhování z Terezína)

 • • květen 1920 – založení „Školy pro výcvik vojenských a sanitních psů“ Kostelec nad Orlicí
 • • počátkem 30. let výcvik psů postupně zaniká v souladu s (jak se později ukázalo mylným) předpokladem, že v nových (mechanizovaných a rychlých) válkách nebudou zapotřebí
 • • po roce 1945 znovuzavedení výcviku sanitních psů, definitivně zrušen 1955
 • • po roce 1945 vojenská služební kynologie centrálně neřízena, existuje však několik jednotek se psy (např. pro vyhledávání min apod.)
 • obnoveno využití psů ke střežení
 • • rok 1950 Mladá Boleslav – první kurzy pro armádní psovody (pro nedostatek odborníků v armádě vedeny kynology povolanými ze zálohy)
 • • únor 1951 – založeno „Výcvikové středisko psovodů a psů“ Terezín
 • • rok 1952 – zahájen výcvik psů pro vyhledávání výbušnin/min
 • • květen 1953 – přemístění výcviku služebních psů z nevyhovujícího Terezína do prostor podzámčí státního zámku Grabštejn poblíže Hrádku nad Nisou
 • • roky 1955 a 1956 – modernizace ubytovacích, ale zejména ustájovacích prostor pro psy, včetně ošetřovny pro psy
 • • rok 1958 – dokončení modernizace
 • • roky 1958 – 1963 – vojenský útvar zrušen, v objektu umístěna Vnitřní stráž, prováděna chovatelská činnost
 • • rok 1963 – objekt přebírá Pohraniční stráž, prováděn výcvik psů a chovatelská činnost
 • • srpen 1968 – posádka nerespektuje pokyn k vydání objektu a zbraní vojskům Varšavské smlouvy obsadivším území republiky a je několik dní obklíčena (následně velitel potrestán zbavením funkce a po čase propuštěn)
 • • rok 1970 – objekt převzat armádou, ukončena a v malém rozsahu znovu obnovena chovatelská činnost (první polovina 70. let – pouze pro potřeby armády)
 • • rok 1973 – vznik Veterinární základny
 • • 1976 vznik poddůstojnické školy
 • • 90. léta – zvýšení úrovně výcviku, značné rozšíření množství vycvičených psovodů a služebních psů, založení kynologického přeboru (nejprve „O pohár hradu Grabštejna“ a po složitých peripetiích změněn na „Celoarmádní přebor služebních hlídkových služebních psů“), Veterinární základna je lídrem v oblasti vojenské služební kynologie, a to i v mezinárodním měřítku
 • pokračuje výcvik psovodů a služebních psů, je vybudována nová veterinární ošetřovna      
 • • od roku 2001 se služební psi Armády České republiky účastní zahraničních misí v různých zemích světa
 • • rok 2002 – rekonstrukce budov, tvorba znaku Veterinární základny, „Přebor služebních psů pro speciální pachové práce“
 • • leden 2007 – plná profesionalizace příslušníků útvaru (ukončení činnosti vojáků základní služby)
 • • rok 2008 – změna názvu na Vojenský útvar Chotyně
 • • rok 2013 – změna názvu na Centrum vojenské kynologie

V roce 1970 byla založena při Veterinární základně i chovatelská stanice, která však v 80. letech svou činnost ukončila. Znáte její jméno a cca počet odchovaných štěňat?

Tam kde se rodí hrdinové.... Grabštejn tehdy a dnes!

Tato „chovatelská stanice“ postupně vznikající v první polovině 70. let sloužila pouze pro vnitřní potřebu armády. Jejím prvořadým účelem bylo zajistit řádnou péči o štěňata z krytí v rámci armády a dále, aby se chov služebních psů pro armádní složky vyplatil z ekonomického hlediska a aby bylo potomstvo služebních psů a fen na dostatečné kvalitativní úrovni pro potřeby armády, případně dalších ozbrojených složek. Vzhledem k tomu, že obě hlediska byla vyhodnocena jako neefektivní (mimo jiné byl vzat v úvahu i faktor nákazový v místě velkého soustředění a fluktuace služebních psů v objektu Veterinární základny), byla tato činnost v první polovině 80. let ukončena. Název nebyl stanoven. Celkový počet se pohyboval řádově v desítkách štěňat.

Odborníci na Veterinární základně sledují změny v genetice. Jaké jsou nejnovější poznatky?

Tam kde se rodí hrdinové.... Grabštejn tehdy a dnes!

V současné době nejsou sledovány genetické změny související se zdravotním stavem psů. V rámci poskytované veterinární péče o psy u AČR jsou ale například monitorovány sérologicky vybrané nákazy u psů, určených pro výkup do AČR (vzorky krve jsou odebírány do tzv. „sérové banky služebních psů“) včetně detekce některých alergologických nebo krevních parametrů. Data jsou dále sledována u psů zejména před a po jejich nasazení v zahraniční operaci, dále jsou sledovány průběžně změny po dobu služby psů při preventivních komplexních prohlídkách a také při vyřazování psů. Vzorky sér ze sérové banky je možno dokonce použít i k dodatečné zpětné diagnostice některých onemocnění, která nemusí být v současné době ani aktuálně monitorována nebo je možno zjistit zpětně míru zasažení populace psů při výskytu nových infekčních onemocnění nebo zda již nemoc v populaci psů nebyla přenášena skrytě dříve. U některých vybraných onemocnění lze dokonce zjistit míru zasažení prostředí u patogenů přenosných člověka.

Služební psi jsou u AČR využíváni především ke strážní a hlídkové službě. K čemu ještě psy využíváte – trénujete?

Služební psi jsou využíváni k strážní a hlídkové službě a dále pro speciální pachové práce (vyhledávání omamných a psychotropních látek, zbraní a výbušnin).

Kolik služebních psů slouží u Armády ČR a do kolika útvarů jsou rozděleni? A jaká plemena jsou u Armády ČR využívána?

V Armádě České republiky slouží několik set služebních psů. Upřednostňována jsou plemena německý ovčák, belgický ovčák a některá další plemena (např. konkrétní jedinci loveckých plemen).

Máte zde i nějaké vyznamenané psy za statečnost? Kdy se takové ocenění uděluje?

V Armádě České republiky není standardem oceňování služebních psů. Nejvyšším oceněním je jim péče a láska jejich psovoda. V minulosti však k takovému ocenění došlo (např. mediálně známý případ služebního psa Athose zraněného v zahraniční misi).

Velitelé (náčelníci a to i pověření) výcvikových zařízení vojenské služební kynologie (Terezín, Grabštejn /Chotyně):

kpt. František VOKOUN           

mjr. Josef ŠTŮLA

mjr. František VOKOUN

kpt. Antonín MACHOVEC

kpt. Michal SLOVÁK

mjr. Pavel SMOLÍK

mjr. Mgr. Karel NOVÝ

plk. Ing. Josef RŮŽIČKA        

pplk. Ing. Pavel ONODI

pplk. Ing. Marek PURMENSKÝ

pplk. Ing. Andrej Vítek

 

1950 -1952

1952 – 1955

1955 – 1958

1958 – 1963

1963 – 1966

1966 – 1970

1970 – 1981

1981 – 2002

2002 – 2006

2007 –

 

 

Jaký pes za dobu fungování Veterinární základny Grabštejn je zde považován za naprostou legendu a proč?

Za dobu fungování vojenské služební kynologie bylo tzv. „legendárních“ psů několik, ne-li několik desítek, z různých důvodů. Zmiňovat pouze jednoho by nebylo fér vůči ostatním psům, ale i jejich psovodům, mezi nimiž byly desítky lidí, kteří věnovali své práci (v mnoha případech však spíše poslání) maximum svých schopností, času a zápalu.

Než naše povídání ukončíme, položím ještě otázku, kdy se pes stává vysloužilcem a jak je o tyto veterány postaráno?

Tam kde se rodí hrdinové.... Grabštejn tehdy a dnes!

Služební psi se vyřazují zejména ze zdravotních důvodů, velmi malá část je vyřazována z důvodu stáří a pouze v ojedinělých případech dochází k vyřazování na základě poruch či změn povahových nebo charakterových vlastností psa. Služební psi mohou vykonávat svoji práci i při drobných zdravotních obtížích jako člověk, u některých nemocí lze zdravotní stav dlouhodobě podporovat a udržovat pomocí vhodných léčebných opatření (například dietní opatření u trávicích obtíží, léky u drobných ortopedických obtíží,  chronické kožní potíže, nemoci štítné žlázy  apod.). Léčbu takového psa řídí vojenský veterinární lékař Vojenského veterinárního ústavu Hlučín a léčba je upravena zejména s ohledem na místo a charakter využití služebního psa. V případě, že pes není schopen sloužit ze zdravotních důvodů, je mu po komplexním vyšetření ve vojenské nemocnici přidělena zdravotní kategorie „neschopen služby“ a je vyřazen. Takového psa je možno si odkoupit. V případě, že není žádný zájemce o odkup vyřazeného psa z řad veřejnosti, je tento pes ustájen na dožití na veterinární základně (dále jen CVK, centrum vojenské kynologie), kde je mu poskytována odpovídající veterinární péče. Péči opět zabezpečují vojenští veterinární lékaři Vojenského veterinárního ústavu, kteří mají přímo na CVK zřízeno odloučené pracoviště (veterinární nemocnici). Ta se zde zaměřuje na posuzování zdravotní problematiky při výkupu a vyřazování psů, poskytování veterinární péče služebním psům CVK a dále také zabezpečováním komplexní veterinární péče o vyřazené služební psy. Péče o psího veterána není nijak omezována finančně ani odborně, je o něj pečováno jako o každého jiného služebního psa.

 

Foto: archiv AČR - Grabštejn

Centrum vojenské kynologie Chotyně mimo jiné provádí:

 • odborný výcvik psovodů a služebních psů resortu Ministerstva obrany a Hradní stráže a na základě meziresortních smluv a dohod také příslušníků ostatních resortů a také se podílí na přípravě psovodů a psů určených pro účast v zahraničních operacích,
 • hodnocení služebních psů a přidělování a odebírání výcvikových kategorií služebních psů,
 • realizaci zavádění nových teoretických poznatků a praktických zkušeností do přípravy kynologických odborností,
 • připravuje podklady pro tvorbu resortní legislativy v oblasti vojenské služební kynologie,
 • odbornou část posouzení vykupovaných psů,
 • péči o vyřazené služební psy resortu MO a HS,
 • vyřazování nevyužitelných služebních psů.
Kam dál ...