Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Škola pro život... a kde ji najdeme?

Odpověď je více než snadná – v Čáslavi. Ale nepředbíhejme, je únor a tedy ten nejvyšší čas podat přihlášku na střední školu. Jenže kam? Pokud jste se ještě nerozhodli a vy nebo vaše děti jste pejskaři, pak si nenechte ujít následující rozhovor. Možná, že se právě potom rozhodne zrovna o té vaší budoucnosti...


Škola pro život... a kde ji najdeme?
Panýrková Iveta 4.2.2019 9151x Děti a junioři

Pokud tedy stále ještě nejste rozhodnuti, kam dál, máme pro vás zajímavý tip. Co třeba Střední zemědělská škola v Čáslavi, která nabízí i obor kynologie? Jak to v tomto vzdělávacím zařízení chodí a co vše tam na vás čeká, nám již podrobněji prozradí zástupkyně ředitele Ing. Dana Jandová.

Paní Jandová, seznamte nás, prosím, ve zkratce s historií vaší školy.

Škola pro život... a kde ji najdeme?

Škola zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1920, po celou dobu své existence byla však orientována na zemědělství. V souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení od školního roku 2007/2008 až dosud může realizovat výuku v těchto oborech denní formy studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 41-41-M/01 Agropodnikání a 43-41-M/01 Veterinářství.

Studijní obor Agropodnikání je připraven tak, aby jednotlivým středním zemědělským školám umožnil využít větší variability obsahu vzdělání, má prostě univerzální koncepci. Odbornou orientaci (studijní zaměření) si pak škola vytváří podle převažujícího obsahu odborného učiva, zájmu veřejnosti, ale také dle vlastních tradic. Význam naší školy vidíme v přípravě profesionálně a středoškolsky vzdělaných odborníků pro náš region a snažíme se vytvářet podmínky pro zvýšení jejich šancí na plnohodnotný život. Absolventy také připravujeme ke studiu na vyšších a vysokých školách.

Maturitní obor Agropodnikání nabízí i zaměření na chovatelství (chov a výcvik psů). Kdy a proč jste tento obor zařadili do svých osnov?

Škola pro život... a kde ji najdeme?

Od 1. října 2013 jsme nabídli v rámci zmíněného studijního oboru zaměření mimo jiné právě na chov psů, o což byl poměrně velký zájem, který stále trvá. V letošním roce nám žáci studují ve dvou zaměřeních: chovatelství (chov a výcvik psů) a zemědělský provoz. Cílem školy je připravit je na aktivní a smysluplný profesní život, k tomu slouží mezi jinými aktivitami i různé kurzy, které pořádáme pro zájemce jak z řad veřejnosti, ale také pro studenty. Jejich absolvováním a složením zkoušek získají uchazeči různá oprávnění a certifikáty, které jim umožňují vykonávat konkrétní odborné činnosti nejen v oblasti zemědělství a přispívají také k lepšímu uplatnění na trhu práce.

V roce 2017/2018 jsme otevřeli nový učební obor: Zemědělec-farmář, i mezi nimi máme zájemce o výuku v oblasti chovu a výcviku psů. Absolventi tříletého učebního oboru si mohou v případě zájmu doplnit na naší škole středoškolské vzdělání, tedy připravit se ke složení maturitní zkoušky.

Obor je ukončen maturitní zkouškou. S jakými předměty je však v průběhu studia třeba počítat?

V průběhu studia se žáci učí jednak všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematiku, dějepis, základy společenských věd, informační technologie, chemii aj. Dále pak odborné předměty stanovené ŠVP (školní vzdělávací program) pro daný studijní obor např.: chov zvířat, pěstování rostlin, ekonomiku a podnikání, základy mechanizace, motorová vozidla, zoohygienu a prevenci, chov psů, výcvik psů, myslivost, zpracování zemědělských výrobků aj. Součástí je také učební, provozní a individuální praxe.

Studenti kromě teoretických znalostí z oboru kynologie předvádí i ukázku toho, co svého psa naučili. Vyberou si téma, na kterém pracují v průběhu školního roku, a to potom u maturity předvedou.

Maturitní zkouška pro studijní obor Agropodnikání se zaměřením na chov psů se skládá z tzv. společné (státní) části: český jazyk, cizí jazyk a matematika a z profilové (školní části), ve které žáci skládají zkoušku z odborných předmětů: pěstování rostlin, chov zvířat a praxe zaměřené na chov psů a výcvik psů.

Studenti kromě teoretických znalostí z oboru kynologie předvádí i ukázku toho, co svého psa naučili. Vyberou si téma, na kterém pracují v průběhu školního roku, a to potom u maturity předvedou. Někdo si třeba připraví výstup v podobě sestavy tance se psem, což zahrnuje výběr hudby, kostýmu a nacvičené choreografie. Jiný má vztah k pachovým pracím, a tak si vybere třeba vyhledání nějaké látky (káva, čaj nebo třeba nábojnice) a u maturity potom vyhledává ve vyhraněném prostoru tyto vzorky. Další třeba uvažuje o tom, že bude v budoucnu cvičit asistenční psy, a tak svého psa naučí podávat předměty, chodit u vozíku, svlékat oblečení či otvírat dveře.

Z uvedeného vyplývá, že na střední odborné škole je maturitní zkouška pro žáky poměrně náročná, jelikož musejí úspěšně zvládnout obě části (všeobecně vzdělávací a odbornou, a to v rovině teoretické i praktické).

Jak probíhá přijímací řízení a co musí uchazeči znát či umět?

Škola pro život... a kde ji najdeme?

V roce 2019 proběhnou již potřetí tzv. jednotné přijímací zkoušky na střední školy v oborech zakončených maturitní zkouškou. Jednotnou přijímací zkoušku tvoří didaktický test z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace, které zadává Centrum pro zjišťování výsledku vzdělávání (CERMAT). Ředitelé škol mohou doplnit další kritéria přijímacího řízení (např. prospěch z 8. a 9. ročníku základní školy, účast na soutěžích a olympiádách, pohovor mapující zájem o zvolený obor aj.). Didaktické testy CERMATU však mají větší váhu: nejméně 60 % v celém přijímacím řízení.

Kde naleznou absolventi vaší školy uplatnění po ukončení tohoto oboru?

Škola pro život... a kde ji najdeme?

Absolvent se díky rozložení odborných předmětů uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských podnicích, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova. Dále má kompetence pracovat jako zemědělský technik, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky apod.

Absolvent se zaměřením na chov psů však ovládá navíc základní výcvik psů, a proto se uplatní i jako psovod v zájmové i profesionální kynologii, v oblasti poradenství chovu, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve specializovaných střediscích výcviku psů, ale i jiných zájmových chovech. Dalším postupem ve vzdělávání může získat znalosti a zkušenosti jako rozhodčí.

Zajímá mě, zda se studenti v rámci praxe učí také pracovat se psy?

Škola pro život... a kde ji najdeme?

Studenti třetího a čtvrtého ročníku mají v rozvrhu, jak teorii, tak také praktické cvičení se psy. Vodí si do školy své vlastní psy. Psi mají zázemí na psinci, který je vybudován v areálu školy a má venkovní i vnitřní ustájení, dle potřeb psů. Jeho kapacita by se měla v letošním roce ještě navyšovat. Studenti, kteří bydlí na domově mládeže, mají své psy ubytované na psinci po celý školní týden, a tak se mohou své zálibě věnovat i ve svém volném čase.

Studenti se v praktických hodinách věnují poslušnosti a také si vyzkouší různé kynologické sporty. Získají přehled o tom, jaké aktivity mohou se svými psy dělat. Věnují se například agility, tanci se psem nebo canicrossu. Jednou z dalších aktivit je i canisterapie v domovech seniorů v Čáslavi a v Kutné Hoře. Studenti se svými psy složí zkoušky a pak pravidelně dochází do daného zařízení. Tento projekt je u seniorů i u studentů velmi oblíbený.

Kladete nějaké konkrétní požadavky na čtyřnohé parťáky vašich studentů?

Škola pro život... a kde ji najdeme?

Nemáme žádné zvláštní požadavky na to, jaké psy mají žáci mít. Dokážeme pracovat jak se štěňaty, tak i s dospělými jedinci. Také není důležité, zda se jedná o velkého nebo malého psa, o křížence či psa s průkazem původu. Jediné, co je důležité, aby byl pes schopen po zdravotní stránce a nebyl vysloveně agresivní. Psi, kteří mají problémy s chováním, musí nosit náhubek. Pro každého z nich se snažíme najít nějaké vyžití. To probíhá na cvičišti v areálu školy, nebo je chodíme socializovat do města. Žáci si také mohou brát své psy do třídy na teoretické hodiny. Tam je učí, aby vydrželi ležet v klidu a zvykali si na společnost jiných psů a lidí.

Naším cílem je ukázat studentům, jak rozmanitý je tento obor. V počtu chovaných zvířat na počet obyvatel jsme v Evropě na samé špičce. Zhruba čtvrtina českých psů má navíc doklad o původu, a tak je možné najít uplatnění ve službách a profesích spojených s tímto zájmem, může se jednat o výživu psů, sporty, pomůcky a vybavení pro psy, salony pro psy, útulky, chovatelství anebo kynologické profese.

Vy ale neusínáte na vavřínech a pořád se snažíte areál školy vylepšovat a modernizovat, je to tak?

Škola pro život... a kde ji najdeme?

Nabídka všech studijních programů potřebuje mít kvalitní a moderní zázemí pro své studenty i pedagogy, proto od loňského roku škola prochází rozsáhlou rekonstrukcí zahrnující výměnu oken a zateplení fasády, probíhá budování nových dílen s vlastním hygienickým zázemím a odborných učeben, např. pro výuku chemie a biologie. Budova, která zanedlouho oslaví sto let své existence, bude mít bezbariérový přístup do všech svých pater s odpovídajícím hygienickým zázemím pro handicapované studenty. Digitalizace informací si vyžádala propojení všech částí školy optickými kabely, které zajistí bezproblémové připojení k internetu, a zřízení dvou nových učeben výpočetní techniky. Nová veterinární ambulance přímo v budově školy, vedená veterinárním lékařem MVDr. M. Karešem, bude sloužit nejen pro studenty, ale i pro čáslavskou veřejnost, která už v současné době ráda navštěvuje ohrady se zvířaty přímo v areálu školy a školního statku. Stavební práce, financované kromě jiného prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního fondu a probíhající za plného provozu školy, procházejí závěrečnou fází.

Díky finančním prostředkům naspořeným v uplynulém období, ale i výpomoci ze strany zřizovatele, tedy Středočeského kraje, vznikly v komplexu školního statku, hned v sousedství školy, cvičné stáje. V budoucnu by mělo jít o sbírku zvířat českých zemědělských plemen, která jsou zařazena mezi genetické zdroje, např. český strakatý skot, šumavská ovce, koza bílá krátkosrstá, husa česká. V současnosti zde najdeme drobná zvířata – husy, kachny, slepice, perličky, koroptve ad. Několik koní, kteří jsou zde ustájeni, využívají žáci jezdeckého kroužku, který od loňského roku funguje přímo ve škole. V rámci mimoškolních aktivit však studenti mohou využít nabídky spolupráce např. i včelařského nebo mysliveckého kroužku.

A co říci ještě závěrem?

Naše staronové směřování odráží motto: „Škola pro život“. Přes všechny potíže minulých let si naše škola dokázala podržet zkušené odborníky pro výuku a nyní se důsledně zaměřuje na rozmanitost praktické části studia. Přijeďte se přesvědčit!

Foto: archiv školy

Střední zemědělská škola Čáslav

skola@szescaslav.cz

www.szescaslav.cz

Škola pro život... a kde ji najdeme?
Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->