Podmínky internetové prezentace

Obecné podmínky internetové prezentace a právní úprava používání www.ecanis.cz

1. Úvodní ustanovení

CRnet, s.r.o. (dále jen „provozovatel“) provozuje internetovou stránku www.ecanis.cz včetně mobilní verze. Tyto podmínky se vztahují na používání výše uvedených stránek, které provozovatel provozuje.

2. Dotčené subjekty

 1. Provozovatel tímto vydává obecné podmínky a právní úpravu používání internetových stránek, které provozuje (dále jen „obecné podmínky“ či „OP“) na adrese uvedené v bodě 1. těchto OP (dále jen www stránky).
 2. Tyto OP se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají www stránky.
 3. Inzerentem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zveřejňuje na www stránkách textový nebo grafický obsah zdarma nebo za úplatu provozovateli.
 4. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje na www stránky prostřednictvím sítě internet nebo mobilní sítě.
 5. Uživatelé www stránek, kteří poskytli provozovateli své osobní, kontaktní nebo jiné údaje dobrovolně, mu tímto dávají souhlas s nakládáním s údaji tak, aby bylo možné řádně provozovat www stránky. Zveřejňování osobních údajů (zejména adresa, telefon, rodné číslo) je možné pouze v souvislosti s obsahem stránek. Provozovatel je oprávněn zveřejnit, kontaktní informace (zejména přezdívka, jméno a e- mail) uživatele v souvislosti s obsahem www stránek, nebo je použít pro kontakt provozovatele s uživatelem, odesílání komerčních sdělení, včetně sdělení třetích stran, archivaci obsahu.

3. Pravidla inzerce

 1. Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které na www stránky umístí.
 2. Odesláním elektronického formuláře inzerent souhlasí s těmito OP a zveřejněním podoby svého inzerátu.

4. Zdroje informací a dat

 1. Skutečnosti, data a informace zveřejňované na provozovaných stránkách pocházejí z dat, která poskytuje provozovatel a jeho řádní dodavatelé. Jejich účelem je předávat informace, a to zejména informace skynologickým zaměřením.
 2. V případě, že uživatel nebo inzerent vložil jakákoli data (textová či obrazová) prostřednictvím zadávacích formulářů, komentářů, diskusí, soutěží, anket či jiných nástrojů umožňujících uložení dat na www stránky nebo do mobilní aplikace bere na vědomí, že tato data budou zveřejněna.
 3. V případě, že uživatel vloží prostřednictvím výše zmíněných nástrojů na www stránky nebo do mobilní aplikace data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automaticky neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla, bez nároku na autorskou odměnu.
 4. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím výše uvedených nástrojů na www stránky díla, ke kterým nevlastní autorská práva a potvrzuje, že si je vědom vlastní odpovědnosti za případné porušení autorských práv třetích osob.

5. Odpovědnost a práva provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit inzerci do jím vymezené kategorie.
 2. Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění provádět změny všech dat na www stránkách.
 3. Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerce v případě, že jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo zájmům provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou nebo estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu příslušných www stránek.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah sdělení, která vkládají uživatelé nebo která si mezi sebou vyměňují v některých částech www stránek nebo mobilních aplikacích.
 5. Provozovatel je oprávněn odmítnout inzerci politických stran. Provozovatel není povinen inzerentovi zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci inzerentovi, který je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči provozovateli až do zaplacení celkové dlužné částky.
 7. Provozovatel také nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním www stránek.
 8. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na www stránkách. Provozovatel je oprávněn přebírat a také přebírá některé z dat publikovaných na www stránkách též z jiných zdrojů, které jsou vždy řádně uvedeny.
 9. Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
 10. Provozovatel při tvorbě www stránek postupoval s největší péčí, přesto však nelze vyloučit případné nevědomé omyly či chyby.
 11. Na www stránkách mohou být provozovatelem použity registrované ochranné známky nebo autorská díla jiných autorů či majitelů licencí.
 12. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit prostřednictvím www stránek, které provozuje.
 13. Provozovatel neodpovídá za obsah inzerce či propagace prováděné dalšími subjekty na www stránkách.

 6. Užívání internetových stránek

 1. Obsah www stránek je poskytován uživatelům zdarma. Užívat www stránky lze pouze pro vlastní potřebu (a to jak celek, tak její části). Jiné užití bez souhlasu provozovatele není dovoleno.
 2. Měnit, upravovat či jinak jakkoli zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty www stránek je výslovně zakázáno. Pouze provozovatel má právo činit úkony uvedené v předcházející větě.

7. Nemožnost šíření a užití licencí

 1. Jakákoli část www stránek nesmí být distribuována ani reprodukována jakýmkoli způsobem ani prostředkem, a to ani v databázi či jiném záznamovém prostředku či v podobném systému bez písemného svolení provozovatele.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. V případě, že přístup na www stránky bude ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je provozovatel povinen s takovými údaji nakládat v souladu s výše zmíněnou právní úpravou.

10. Společná a závěrečná ustanovení

Údaje, data či informace, které budou uveřejněny na www stránkách, nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to s výjimkou těchto OP, přičemž by muselo být výslovně uvedeno jinak v konkrétních jednotlivých případech. OP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na itrebon.cz. Výše uvedená ustanovení je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.


Někdo to rád horké
přejít na aktuality